statement

[ˈsteɪtmənt] [ˈsteɪtmənt]

n. 声明,报告;说明,说法,表态;结算单,报表;(某观点的) 表达;(嫌犯或证人向警方提供的) 陈述,证词;(文字)陈述,表述;评估报告(英国地方教育主管部门针对儿童的特殊需要而提出意见);(乐)(作品主题或旋律的)呈现;(计算机程序中的)语句

vt. 对儿童进行特殊教育评估认定

[ 复数:statements 第三人称单数:statements 现在分词:statementing 过去式:statemented 过去分词:statemented]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-04-01 00:42:01 2023-04-01 00:19:19 2023-04-01 00:33:37 2023-03-31 23:06:18 2023-03-31 23:33:08 2023-04-01 00:35:45 2023-03-31 23:33:04 2023-04-01 00:28:00 2023-03-31 22:54:05 2023-04-01 00:05:27 2023-03-31 23:11:51 2023-03-31 23:46:23 2023-03-31 22:57:45 2023-03-31 23:32:09 2023-04-01 01:05:24 2023-03-31 23:57:43 2023-03-31 23:17:44 2023-04-01 00:50:00 2023-04-01 00:03:48 2023-03-31 23:26:31